Hírek

Boconádi Tagóvoda bemutatkozás

Óvodánkat 2018. szeptember elsejétől az Egri Főegyházmegye vette át működtetésre.
A Boconádi Tagintézmény nevelőtestülete egy 1400-as lélekszámú településen vállalja fel a 3-6 éves korosztály óvodai nevelését.
A község központjában található Szeleczky kastély szárnyépületéből 1975-ben alakították ki az óvodát, 2 gyermekcsoport befogadására.
A gyermekek gondozásában, nevelésében – két dajka segítségével- négy óvodapedagógus munkálkodik.
Az épület helyiségei tágasak, világosak. A nagy parkosított udvarunk lehetőséget nyújt az óvodai tevékenységek szabadban történő szervezésére.
Óvodásainkat szeretetteljes légkörben gondozzuk, neveljük, hangsúlyt helyezünk a gyermekek harmonikus, sokoldalú fejlesztésére.
A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek olyan kincse, amelynek értékét gyakran kevéssé ismerik, s a katolikus óvoda evangelizáló munkája során ez a kincs a szülő számára fokozatosan föltárul.
Nevelő közösségünk kiemelt célja, a katolikus értékrend közvetítésével összhangban, a hagyományápolás a népi kultúra megismertetése közös élményeken, tevékenységeken keresztül.
Katolikus óvodánk feladata, hogy megtanítsuk a gyermekeket – és rajtuk keresztül a szülőket- a lélekből fakadó ünnepekre, a hagyományok megteremtésére és ápolására.
A jeles napok, ünnepek kiemelkedő szerepet kapnak óvodai életünkben: örömet, boldogságot, vidámságot hoznak a mindennapokba.
Sok gyermek a katolikus óvodában szerzi első vallásos ismereteit. Életkori sajátosságaiból fakadóan fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek (óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítők) életpéldájából tapasztalja meg Isten szeretetét.
Munkánk során figyelembe vesszük a gyermekek egyéni képességeit, differenciáltan fejlesztjük őket.
Törekszünk a gyermekek egészséges fejlődéséhez egyre jobb feltételeket teremteni.
Az óvodás gyermekek szülei együttműködők, aktív partnerként támogatják nevelőmunkánkat.
Tárgyi feltételeinket, játék és eszközkészletünket anyagi lehetőségeinktől függően igyekszünk gazdagítani.
A csoportokban folyó nevelőmunkánk alapja a szeretet, bizalom, a barátságos légkör, melyben a gyermekek cselekvő, érző, gondolkodó képességei összehangolva működnek, fejlődnek.
A gyermekek felszabadult, vidám kacaja visszajelzés munkánkról: hogy igényeik maximálisan ki vannak elégítve, egészségesen, harmonikusan fejlődik személyiségük.
Szeretnénk úgy elvezetni a gyermekeket az iskola küszöbéig, hogy az új feladatokra felkészültek, alkalmasak legyenek, környezetükben „nyitott szemmel járjanak”, s eközben boldog gyermekkorukat megőrizhessék.
Óvodánk Madárbarát Óvoda, Biztonságos Óvoda. Első alkalommal Zöld Óvoda.

Óvodaarculat- hagyományaink
Óvodánk programja katolikus keresztény szellemű program. Családias légkörben, vallásos lelkülettel várjuk a hozzánk érkező gyermekeket. Fontosnak tartjuk, hogy megalapozzuk a gyermekek nemzeti identitását, megismerjék nemzetünk értékeit, népi kultúráját, regionális hagyományainkat és magukévá tegyék azokat.
Óvodánkban a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően kiemelkedő hangsúlyt fektetünk a katolikus egyház és a magyar népünk ünnepeinek megismertetésére, hagyományainak ápolására. Meggyőződésünk, hogy az ünnepelni tudás képességének kialakítását a néphagyomány ápolás, a természet és a társak szeretetére nevelés elősegíti.
Gyermekeink évről – évre részt vesznek a jeles napokat megelőző közös készülődésben. Az ünnepre hangoló, örömteli közös tevékenykedés a gyermek szociális viselkedésére maradandó hatást gyakorol.
Óvodánkban hagyomány a születésnap megünneplése. A társak egyénileg verssel, énekkel köszöntik az ünnepeltet, aki a társak által készített rajzokból összefűzött albumot kap ajándékba.
A kenyér világnapján mindkét csoportban – szülőkkel együtt- kenyeret, cipót vagy kiflit sütünk.
Assisi Szent Ferenc ünnepén szülőkkel közös barkácsolás keretében téli szállást készítünk az állatoknak. (terepasztal készítés őszi kincsek felhasználásával)
Kerékpártúrát szervezünk a nagycsoportos gyermekek számára a pusztafogacsi kápolnához. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy már óvodáskorban megismerjék a múlt örökségét, és a későbbiek során is óvják-, védjék az épített környezetet.
Szent Márton ünnepén eljátsszuk Márton püspök legendáját, a szülőkkel közösen lámpásokat készítünk és átvonulunk a közeli katolikus templomba.
Szent Miklós napján a családokkal együtt várjuk a Mikulás érkezését, akit dalokkal, versekkel köszöntünk.
A Blum héten középpontba kerül az egészség, annak megőrzése. Zöldségekből, gyümölcsökből ivóleveket készítünk közösen a szülőkkel.
Szent Ambrus napján mézet kóstolunk, mézeskalácsot sütünk, szintén közösen a szülőkkel.
Luca napján búzát ültetünk, Luca pogácsát sütünk.
Adventben jócselekedeteket gyűjtünk, a szívünket ünneplőbe öltöztetjük. A templomban közösen ünneplünk a falu lakosságával.
Vízkereszt ünnepén az óvodalelkész házszentelést végez, közösen énekelünk, imádkozunk.
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén az otthonról behozott gyertyákat szenteli meg az óvodalelkész, Szent Balázs ünnepén balázsolás van az óvodában.
Óvodai szinten ünnepeljük a magyar kultúra napját, amelyre a gyermekek egyénileg, a családban készülnek és a meghívott vendégek előtt szerepelnek. Jutalmuk minden évben egy- egy bagoly kitűző.
Farsang ünnepén maszkabált rendezünk és kisze báb égetéssel űzzük el a telet.
Óvodánk védőszentje Szent József. Bár Szent József egy szót sem szól a Szentírásban, csendes engedelmessége és családjáról való lelkiismeretes gondoskodása példaként áll előttünk.
Szent József ünnepén köszöntjük az édesapákat, nevelőapákat, nagyapákat.
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén – teremtésvédelmi hét keretében- virágokat ültetünk, kiskertet gondozunk az óvodában.
Húsvét ünnepére készülve intézményi lelki napon veszünk részt.
Szent György ünnepén a fenntarthatóság a központi témánk. A búcsúzó nagycsoportosokkal emlékfát vagy bokrot ültetünk.
Májusban versekkel, énekekkel ünnepeljük az édesanyákat, babakori emlékekből kiállítást rendezünk a csoportokban.
Május végén a nagycsoportosok búcsúznak az óvodától.
Fontos számunkra, hogy örömteli, boldog éveket biztosítsunk óvodásaink számára.
Igényesen, felkészülten, minden lehetőséget kihasználva azon munkálkodunk, hogy a szülőkkel kialakított partnerkapcsolatot tovább mélyítsük.
A fotón szereplő személyek balról jobbra:
Szabó Zsófi óvodapedagógus
Sárándi Réka óvodapedagógus
Balog Klára szmk elnök
Verebné Zsákai Katalin dajka
Ócsainé Kiss Mónika dajka
Grónás Gabriella óvodapedagógus
Juhászné Kiss Edit óvodapedagógus, tagóvoda- vezető