Osztályozó vizsgák szabályai, követelményei

OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK ÉS TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI, KÖVETELMÉNYEI

1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:

 • osztályozó vizsga,
 • pótló vizsga,
 • javítóvizsga.

2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

 • a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
 • engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
 • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
 • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.

4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb kettő tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.

5. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. ( 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni.

6. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel

 • osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
 • javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor)
  közölni kell.

7. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a helyi tantervben megfogalmazott továbbhaladási feltételek figyelembe vételével a szaktanárok állapítják meg.
A követelmények elfogadásáról a nevelőtestület dönt.

8. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi kötelező tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

 

TANTÁRGY

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

GYAKORLATI

VIZSGA

ALSÓ TAGOZAT
Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 
Irodalom

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 
Idegen nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 
Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 
Hit- és erkölcstan  

SZÓBELI

 
Környezetismeret

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 
Ének-zene    

GYAKORLATI

Vizuális kultúra    

GYAKORLATI

Technika, életvitel és gyakorlat    

GYAKORLATI

Testnevelés és sport    

GYAKORLATI

FELSŐ TAGOZAT
Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 
Irodalom

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 
Idegen nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 
Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 
Hit- és erkölcstan  

SZÓBELI

 
Történelem, társadalmi- és állampolgári ismeretek

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 
Természetismeret

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 
Fizika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 
Kémia

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 
Biológia, egészségtan

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 
Földrajz

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 
Ének-zene    

GYAKORLATI

Hon- és népismeret

ÍRÁSBELI

 

GYAKORLATI

Vizuális kultúra    

GYAKORLATI

Informatika    

GYAKORLATI

Technika, életvitel és gyakorlat    

GYAKORLATI

Gazdasági és pénzügyi ismeretek

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 
Testnevelés és sport    

GYAKORLATI