A fenntartó munkájával összefüggő értékelések


Iktatószám: 67/13/2019.08.05. Tárgy:
fenntartói értékelés
Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens

Nevelési-oktatási intézmény 2018/2019. tanévi
munkájának fenntartói értékelése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosságra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő értékelését.

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon
nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelését.”

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilvántartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
(székhelye: 3360 Heves, József Attila út 18., OM azonosító: 203178)

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.

Jelen értékelés megállapításai a 2019. április 25-én történő fenntartói helyszíni ellenőrzés tapasztalatain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai munkát, pedagógiai programjának teljesítését.

1. A működés törvényessége

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak megfelel.

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályoknak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tanügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások szerint biztosítottak.

2. A szakmai munka eredményessége

 Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2018/2019.  tanévben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazottak teljesültek.

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.

3. Az intézmény gazdálkodása

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jogszabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváhagyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályzatokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok által előírt módon rendelkezésre állnak.

4. Összegzés

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, hogy az intézmény a 2018/2019. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelően a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.

Eger, 2019. augusztus 5.

Dr. Németh Zoltán
osztályvezető
Egri Főegyházmegye
Oktatási Osztálya