A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Tanköteles tanulók beíratásával kapcsolatos feladatok:

 • A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratásának időszakát a kormányhivatal határozza meg a jövőben. (50. § (7)). A beiratkozásra meghatározott időt a faliújságon és az iskola honlapján közzé kell tenni.
 • Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
 • Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
 • a gyermek lakcímkártyáját;
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;
 • szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

Magasabb évfolyamra történő beiratkozás

 • A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
 • a tanuló anyakönyvi kivonatát;
 • a gyermek lakcímkártyáját;
 • az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
 • az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
 • Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.
 • Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri a az érintett évfolyam osztályfőnökének véleményét.
 • A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.

Egyéb rendelkezések

 • A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.
 • A nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működik, és ennek megfelelően a gyermekek vagy a tanulók felvételének, átvételének előfeltételeként kikötheti a katolikus vallás, világnézet elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja.
 • Az iskola vállalja a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók integrált nevelését-oktatását.