Osztályozó vizsgák szabályai, követelményei

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Boconádi Tagiskolája

3368 Boconád, Szabadság tér 7.

OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK ÉS TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI,KÖVETELMÉNYEI

 1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
  • osztályozó vizsga, pótló vizsga,
  • javítóvizsga.

 

 1. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
  • a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
  • engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
  • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
  • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

 

 1. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.

 

 1. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb kettő tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.

 

 1. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni.

 

 1. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
  • osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
  • javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.

 

 1. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a helyi tantervben megfogalmazott tovább haladási feltételek figyelembe vételével a szaktanárok állapítják meg. A követelmények elfogadásáról a nevelőtestület dönt.

 

 1. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi kötelező tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Boconádi Tagiskolája

3368 Boconád, Szabadság tér 7.

TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI
VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT
Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI
Irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI
Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI
Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI
Hit és erkölcstan SZÓBELI
Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI
Ének-zene GYAKORLATI
Vizuális kultúra GYAKORLATI
Technika, életvitel és gyakorlat GYAKORLATI
Testnevelés és sport GYAKORLATI
FELSŐ TAGOZAT

Magyar nyelv

ÍRÁSBELI SZÓBELI
Irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI
Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI
Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI
Hit és erkölcstan SZÓBELI
Történelem, társadalmi- és állampolgári ismeretek ÍRÁSBELI SZÓBELI
Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI
Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI
Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI
Biológia, egészségtan ÍRÁSBELI SZÓBELI
Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI
Ének-zene GYAKORLATI
Hon- és népismeret ÍRÁSBELI GYAKORLATI
Vizuális kultúra GYAKORLATI
Informatika GYAKORLATI
Technika, életvitel és gyakorlat GYAKORLATI
Gazdasági és pénzügyi ismeretek ÍRÁSBELI SZÓBELI
Testnevelés és sport

GYAKORLATI