A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Boconádi Tagiskolája

3368 Boconád, Szabadság tér 7.

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

 Tanköteles tanulók beíratásával kapcsolatos feladatok:

 • A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratásának időszakát a kormányhivatal határozza meg a jövőben. (50. § (7)). A beiratkozásra meghatározott időt a faliújságon és az iskola honlapján közzé kell tenni.
 • Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
 • Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
  • a gyermek lakcímkártyáját;
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; – szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

 

Magasabb évfolyamra történő beiratkozás

 • A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
  • a tanuló anyakönyvi kivonatát;
  • a gyermek lakcímkártyáját;
  • az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; – az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.

 

 • Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.
 • Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri a az érintett évfolyam osztályfőnökének véleményét.
 • A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.

 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Boconádi  Tagiskolája

3368 Boconád, Szabadság tér 7.

 

Egyéb rendelkezések

 • A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.
 • A nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működik, és ennek megfelelően a gyermekek vagy a tanulók felvételének, átvételének előfeltételeként kikötheti a katolikus vallás, világnézet elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja.
 • Az iskola vállalja a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók integrált nevelését-oktatását.