Osztályozó vizsgák szabályai, követelményei

OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK ÉS TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI, KÖVETELMÉNYEI

 

 1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
 • osztályozó vizsga,
 • pótló vizsga,
 • javítóvizsga.

 

 1. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
 • a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
 • engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
 • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
 • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

 

 1. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.

 

 1. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb kettő tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.

 

 1. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. ( 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni.

 

 1. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
 • osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
 • javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor)

közölni kell.

 

 1. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a helyi tantervben megfogalmazott továbbhaladási feltételek figyelembe vételével a szaktanárok állapítják meg.

A követelmények elfogadásáról a nevelőtestület dönt.

 

 1. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi kötelező tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI
VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT
Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Hit és erkölcstan   SZÓBELI  
Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Ének-zene     GYAKORLATI
Vizuális kultúra     GYAKORLATI
Technika, életvitel és gyakorlat     GYAKORLATI
Testnevelés és sport     GYAKORLATI
FELSŐ TAGOZAT
Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Hit és erkölcstan   SZÓBELI  
Történelem, társadalmi- és állampolgári ismeretek ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Biológia, egészségtan ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Ének-zene     GYAKORLATI
Hon- és népismeret ÍRÁSBELI   GYAKORLATI
Vizuális kultúra     GYAKORLATI
Informatika     GYAKORLATI
Technika, életvitel és gyakorlat     GYAKORLATI
Gazdasági és pénzügyi ismeretek ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Testnevelés és sport     GYAKORLATI